Výhody difúzně otevřené konstrukce

Background

Přečtěte si 3. díl miniseriálu o dřevostavbách - Výhody difúzně otevřené konstrukce

Výhody difúzně otevřené konstrukce

Konstrukční systémy dřevostaveb lze rozdělit podle více kritérií. Jedním z nich je způsob, jakým se souvrství chová vůči difúzi vodní páry.

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ KONSTRUKCE

Souvrství obsahuje materiál, který svými vlastnostmi zamezuje difúzi vodní páry.Jedná se o starší princip, s nástupem nových materiálů ustupuje v posledních 10 letech do pozadí. Z pohledu technologie výstavby je spolehlivost souvrství stěny závislá na kvalitě provedení vrstvy jediného materiálu, jehož tloušťka je v desetinách milimetru. Zkušenosti z praxe ukazují, že závady způsobené špatným provedením mohou mít fatální následky co se týká degradace obvodové stěny.

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE

Souvrství obsahuje materiál, který je sice vzduchotěsný (zamezuje transportu vodní páry prouděním), ale svými vlastnostmi umožňuje difúzi vodní páry do konstrukce v takovém množství, aby nedocházelo k její kondenzaci uvnitř stěny.Jedná se o novější, pokrokový princip, v posledních 10 letech hojně používaný. Z pohledu technologie výstavby a stavební fyziky se jedná o bezpečnější a spolehlivější řešení pro celou dřevěnou konstrukci. Spolehlivost souvrství stěny je závislá na provedení vrstvy materiálu obvyklé tloušťky 15-18 mm (jedná se o dřevoštěpkovou desku OSB v patřičné kvalitě).

V difúzně otevřené konstrukci, velice jednoduše řečeno, je umožněn vzájemný protisměrný pohyb plynů. Ve stavební praxi máme konkrétně na mysli pohyb vodní páry jedním směrem (ve sledovaném zimním období z interiéru ven) a pohyb ostatních složek plynu směrem opačným (ve sledovaném zimním období z venku do interiéru).

Výhody difúzně otevřeného souvrství oproti difúzně uzavřenému lze shrnout do několika bodů:

Zpravidla se použije méně vrstev

Technologie provádění je jednodušší

Poskytuje menší nebo žádný výskyt osídlení povrchů v interiéru (plísně, bakterie….). Mikroorganismy jsou náchylné na pohyb molekul plynů po povrchu stěny

Zlepšuje vlhkostní stabilitu interiéru (používané materiály mají kapacitu pro sorpci/desorpci vlhkosti)

Lépe umožňuje samovolné vysýchání, tedy regenerační schopnost při zvýšené vlhkosti

  • Řešení počátečních stavů zabudované vlhkosti po výstavbě
  • Řešené vlhkostních havárií, má lepší možnost vysýchání v případě nenadálého zvlhčení (pozor, netýká se dlouhodobého zatékání např. při poruše instalací)

Poznámka pod čarou na závěr: občas se na internetu setkáváme s pojmem „jednostranně difúzně otevřená konstrukce“. Taková konstrukce je nesmysl, protože popírá základní fyzikální principy transportu plynů v pevných materiálech. Jak je uvedeno výše, difúze je vždy oboustranný proces.

Zpět na další články